obchod 2

Dňa 25. januára 2018 sa v Dome DPO SR v Bratislave uskutočnilo 5. riadne zasadnutie Prezídia DPO SR. Rokovanie otvoril a viedol p. Pavol Ceľuch - prezident DPO SR. Oboznámil prítomných členov s programom rokovania, ktorý bol jednomyseľne schválený.

Po kontrole plnenia uznesení prezídium prerokovalo a zobralo na vedomie návrh rozpočtu vlastných finančných prostriedkov DPO SR na rok 2018. PaedDr. Zanovitovi uložilo návrh rozpočtu vlastných finančných prostriedkov DPO SR pre rok 2018 predložiť na schválenie 3. Snemu DPO SR.

V treťom bode zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo návrh na zvolanie 3. zasadnutia Snemu DPO SR, ktorý sa uskutoční dňa 21. apríla 2018 v Bratislave. Sekretariátu DPO SR uložilo zabezpečiť realizáciu úloh súvisiacich s jeho prípravou a priebehom.

Na programe štvrtého bodu zasadnutia bolo prerokovanie organizačného zabezpečenia územných kôl hry mladých hasičov Plameň. Po vzájomnej dohode členov prezídia bol tento materiál z rokovania stiahnutý a Republikovej komisii mládeže DPO SR bolo uložené materiál dopracovať a predložiť na rokovanie Prezídia DPO SR v marci 2018.

V ďalšom bode rokovania prezídium schválilo s doplnením organizačné zabezpečenie územných súťaží hasičského dorastu v roku 2018. V rámci pripravovaných zmien prezídium odporučilo vykonať požiarny útok na 3 hadice „B“ v dopravnom vedení. Súčasne ÚzO DPO SR odporučilo súťaže vykonať v termíne do konca septembra 2018.

Sekretariátu DPO SR uložilo: Zaslať schválené doplnené organizačné zabezpečenie na všetky ÚzO DPO SR, ktoré si vypracujú vlastné organizačné zabezpečenie súťaží a zabezpečia realizáciu daných úloh.

Podľa šiesteho bodu rokovania členovia prezídia zobrali na vedomie stav členskej základne DPO SR a inkaso členských príspevkov ku dňu 31. 12. 2017.

V bode Rôzne, prezídium prerokovalo nasledovné:

  1. Zobralo na vedomie cenový návrh Kúpeľno-liečebného ústavu Bardejov na rekondičné pobyty členov DPO SR. Sekretariátu DPO SR odporučilo spracovať dohodu o spolupráci medzi Kúpeľno-liečebným ústavom Bardejov a DPO SR.
  2. Neschválilo podporu Hasičského rádia.
  3. Neschválilo udelenie finančnej podpory na charitatívny ples dobrovoľných hasičov v Ružomberku.
  4. Zobralo na vedomie sťažnosť p. Tomáša Dúšku z DHZ Závod - ÚzO DPO SR Senica a záležitosť postúpilo na prerokovanie Republikovej organizačno-právnej komisii DPO SR,
  5. Zobralo na vedomie sťažnosť Ing. Goduľovej na Pravidlá pre celoštátnu hru Plameň a záležitosť postúpilo na prerokovanie Republikovej komisii mládeže DPO SR.
  6. Zobralo na vedomie žiadosť Mesta Banská Štiavnica o darovanie pozemkov DPO SR mestu. Sekretariátu DPO SR uložilo, primátorke mesta odpovedať, že DPO SR pozemky nemôže darovať, ale súhlasí s ich predajom v zmysle platných právnych predpisov a vyhlášky MF SR.
  7. Schválilo vypracovanie nového cenového odhadu nehnuteľnosti DPO SR – chata Moštenica.
  8. Prerokovalo nový vzhľad odznaku na čiapku.
  9. Schválilo zmenu názvu vychádzková uniforma DPO SR na služobná uniforma DPO SR.

V poslednom bode rokovania prezident DPO SR, generálny sekretár DPO SR, viceprezident a členovia Prezídia DPO SR informovali o akciách, na ktorých sa zúčastnili od predchádzajúceho zasadnutia Prezídia DPO SR.

Na záver rokovania p. Ceľuch – prezident DPO SR poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

 

 

 

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03, Bratislava02/443 719 60
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top