Vyhlasovateľ súťaže je Dobrovoľná požiarna ochrana SR - Republiková komisia mládeže DPO SR, resp. Komisie mládeže ÚzO DPO SR. Spolupráca ostatných pomocných komisií sa pritom týmto nevylučuje.

Termín súťaže: október 2017 – apríl 2018

Súťaže sa môžu zúčastniť deti, žiaci a mládež vo veku do 18 rokov, v rámci školskej činnosti (ZŠ, SŠ, SOU, a pod.) ako aj mimoškolskej činnosti – v dobrovoľných hasičských zboroch (ďalej len DHZ), domovoch detí a mládeže (ďalej len DDM), centrách voľného času (ďalej len CVČ) a pod.

Vekove kategórie:

-      kategória A-1 – žiaci 3. – 4. ročníka ZŠ

-      kategória A-2 – žiaci 5. – 7. ročníka ZŠ

-      kategória A-3 – žiaci 8. – 9. ročníka ZŠ

-      kategória B – študenti gymnázií, stredných škôl, odborných učilíšť

 Priebeh súťaže:

V územnom kole sa vyhodnocujú vždy tri najlepšie práce vo všetkých kategóriách. Zúčastnené školy, CVČ, DDM, DHZ a pod. vyhodnotia literárne práce z každej kategórie a zašlú tri najlepšie práce na príslušnú ÚzO DPO SR vrátane celkového počtu zúčastnených.

ÚzO DPO SR zaslané literárne práce vyhodnotí a tri najlepšie z každej kategórie spolu s vyhodnotením súťaže zašle do celoslovenského kola na Sekretariát DPO SR v termíne do 30. 4. 2018.

Obsahové zameranie:

  • vyjadrenie poznatkov o príčinách požiarov, príklady jednania z nedbalosti a nepozornosti pri manipulácii s ohňom, horľavinami a pod., nebezpečné hry detí so zápalnými prostriedkami, s horľavými látkami, zábavnou pyrotechnikou atď.
  • pomoc hasičov pri haváriách, nehodách, živelných pohromách a ochrane životného prostredia
  • zážitky zo záujmovej, športovej či výchovnej činnosti mládeže alebo letných táborov hasičskej mládeže so zameraním na ochranu pred požiarmi

Literárne práce doručujeme na formát A4 maximálne na 4 strany. 

Každá práca musí byť riadne označená:

  1. číslom kategórie
  2. názov literárnej práce
  3. menom a priezviskom autora
  4. názvom a adresou školy, mimoškolského zariadenia alebo DHZ
  5. úplnou adresou bydliska, vrátane uvedenia okresu
  6. prípadne telefónnym číslom a kontaktnou osobou

Súťažné práce bude hodnotiť hodnotiaca komisia v mesiaci jún 2018. Výsledky súťaže budú uverejnené v časopise Požiarnik.

Vyhlasovateľ súťaže DPO SR si vyhradzuje právo ponechať si súťažné práce, použiť ich pri preventívno-výchovnej činnosti a propagácii ochrany pred požiarmi. Vyhlasovateľ je taktiež oprávnený využiť bezplatne súťažné práce pri vydaní publikácií s tým, že súťažiaci prihlásením práce do súťaže s týmto spôsobom bezplatného využitia práce dáva svoj súhlas v zmysle príslušných ustanovení autorského zákona. Vyhlasovateľ nie je povinný vyššie uvedeným spôsobom dielo využiť a je čiastočne alebo úplne oprávnený poskytnúť ho aj tretej osobe. 

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03, Bratislava02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top