obchod 2

Vyhlasovateľ súťaže je Dobrovoľná požiarna ochrana SR - Republiková komisia mládeže DPO SR, resp. komisie mládeže ÚzO DPO SR. Spolupráca ostatných pomocných komisií sa pritom týmto nevylučuje.

Termín súťaže: október 2019 – marec 2020.  

Súťaž sa uskutoční v štyroch vekových kategóriach:

I. kategória A – 1 – žiaci 3. – 4. ročníka ZŠ

II. kategória A – 2 – žiaci 5. – 7. ročníka ZŠ

III. kategória A – 3 – žiaci 8. – 9. ročníka ZŠ

IV. kategória A – 4 – študenti gymnázií, stredných škôl, odborných učilíšť

Súťaže sa môžu zúčastniť deti, žiaci a mládež vo veku do 18 rokov.

Priebeh súťaže:

V územnom kole sa vyhodnocujú vždy tri najlepšie práce vo všetkých kategóriách. Zúčastnené školy, CVČ, DDM, DHZ a pod. vyhodnotia literárne práce z každej kategórie a zašlú tri najlepšie práce na príslušnú ÚzO DPO SR vrátane celkového počtu zúčastnených.

ÚzO DPO SR zaslané literárne práce vyhodnotí a tri najlepšie z každej kategórie zašle do celoslovenského kola na Sekretariát DPO SR v termíne do 31. 3. 2020.

Obsahové zameranie:

  • vyjadrenie poznatkov o príčinách vzniku požiarov z nedbalosti a nepozornosti pri manipulácii s ohňom, horľavinami a pod., nebezpečné hry detí so zápalnými prostriedkami, s horľavými látkami, zábavnou pyrotechnikou atď.
  • pomoc hasičov pri haváriách, nehodách, živelných pohromách a ochrane životného prostredia
  • zážitky zo záujmovej, športovej či výchovnej činnosti mládeže alebo letných táborov hasičskej mládeže so zameraním na ochranu pred požiarmi

Literárne práce odporúčame spracovať na formáte A4 maximálne na 4 strany.

Každá práca musí byť označená:

  1. číslom kategórie a vekom
  2. názov literárnej práce
  3. menom a priezviskom autora
  4. presným názvom a adresou školy alebo mimoškolského zariadenia
  5. úplnou adresou bydliska, vrátane uvedenia okresu
  6. kontaktnou osobou a telefónnym číslom

Súťažné práce bude hodnotiť hodnotiaca komisia v mesiaci máj 2020. Výsledky súťaže budú uverejnené v časopise Požiarnik a na internetovej stránke DPO SR.

Školy a mimoškolské zariadenia víťazov budú informované listom, ktorý bude zároveň aj pozvánkou na oficiálne vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien víťazom.

Odovzdávanie cien sa uskutoční pod záštitou Republikovej komisie mládeže DPO SR v mesiaci jún 2020.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo ponechať si súťažné práce, použiť ich pri preventívno-výchovnej činnosti a propagácii ochrany pred požiarmi. Vyhlasovateľ je taktiež oprávnený využiť bezplatne súťažné práce pri vydaní publikácií s tým, že súťažiaci prihlásením práce do súťaže s týmto spôsobom bezplatného využitia práce dáva svoj súhlas v zmysle príslušných ustanovení autorského zákona. Vyhlasovateľ nie je povinný vyššie uvedeným spôsobom dielo využiť a je čiastočne alebo úplne oprávnený poskytnúť ho aj tretej osobe.

 

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03  Bratislava02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top