Výzva číslo V. P HaZZ 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb, nadobudnutie budov na účel  hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) bodov 1. až 3. zákona  č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

 Download Icona  Výzva HAZZ 2019 
 Download Icona  Prílohy k výzve