obchod 2

Vzhľadom na množiace sa otázky týkajúce sa udeľovania niektorých novozavedených medailí, vydáva Prezídium DPO SR v súlade so Štatútom o udeľovaní vyznamenaní a čestných titulov DPO SR schváleného Snemom DPO SR dňa 9. 11. 2019  toto usmernenie udeľovania medailí DPO SR.

 

 

Usmernenie upravuje udeľovanie niektorých novozavedených medailí (ďalej len „medaila“) DPO SR  pre členov DPO SR, ktorí sa dlhodobo podieľajú na aktívnej práci DPO SR, výrazne sa zaslúžili o rozvoj dobrovoľného hasičstva, ako aj iným osobám a inštitúciám, ktoré sa významnou mierou pričinili o rozvoj činnosti dobrovoľného hasičstva, pri významných výročiach alebo iných významných udalostiach, či životných výročiach.

Usmernenie sa vzťahuje na udeľovanie medailí:

  1. Medaila Čestný funkcionár,
  2. Medaila sv. Floriána,
  3. Medaila Vojtecha Nemáka,

    

  1. Medaila Čestný funkcionár:

V súlade so Štatútom o udeľovaní vyznamenaní  a čestných titulov DPO SR čl. 4, ods. 4 členom DPO SR, ktorí vykonávali funkciu a aktívne pracovali minimálne dve funkčné obdobia v príslušnej organizačnej jednotke udeľujú medaily z vlastného podnetu:

-        Výbor ÚzO DPO SR (bronzová medaila),

-        Výbor KO DPO SR (strieborná medaila),

-        Prezídium DPO SR (zlatá medaila).

Z uvedeného vyplýva, že medaily môže udeľovať len príslušná organizačná jednotka bez návrhu inej organizačnej jednotky. Udelenie medaily vyššieho stupňa nie je podmienené udelením medaily na nižšej organizačnej jednotke. Je to z toho dôvodu, že funkciu je možné vykonávať v hociktorej organizačnej jednotke. Vykonávaním funkcie v príslušnej organizačnej jednotke sa rozumejú funkcie členov Snemu DPO SR, členov Prezídia DPO SR, členov výboru KO DPO SR, členov Pléna ÚzO DPO SR, členov výboru ÚzO DPO SR, ako i členov všetkých komisií ustanovených v organizačných jednotkách. Pokiaľ niekto vykonával funkciu len na úrovni ÚzO DPO SR, nemôže dostať striebornú alebo zlatú medailu. Udelenie schvaľuje príslušná organizačná jednotky z vlastného podnetu. 

  1. Medaila sv. Floriána:

            V súlade so Štatútom o udeľovaní vyznamenaní  a čestných titulov DPO SR čl. 4, ods. 6 členom DPO SR, ktorí sa výrazne zaslúžili o rozvoj dobrovoľného hasičstva udeľujú medaily z vlastného podnetu alebo na návrh:

-        Výbor ÚzO DPO SR (bronzová medaila),

-        Výbor KO DPO SR (strieborná medaila),

-        Prezídium DPO SR (zlatá medaila).

    

Bronzovú medailu môže navrhovať DHZ alebo udeliť z vlastného podnetu výbor ÚzO DPO SR členom DPO SR, ktorí sú ku dňu schválenia minimálne 15 rokov členmi DPO SR. 

Striebornú medailu môže navrhovať výbor ÚzO DPO SR alebo udeliť z vlastného podnetu výbor KO DPO SR členom DPO SR, ktorí sú ku dňu schválenia minimálne 25 rokov členmi DPO SR. 

Zlatú medailu môže navrhovať výbor KO DPO SR alebo udeliť z vlastného podnetu Prezídium DPO SR členom DPO SR, ktorí sú ku dňu schválenia minimálne 35 rokov členmi DPO SR. 

To však neznamená, že po uplynutí uvedených rokov členstva, má každý člen nárok na medailu.   Každého navrhovaného je potrebné hodnotiť osobitne, s prihliadnutím na jeho celoživotnú prácu v orgánoch DPO SR a jeho výrazný osobný podiel na plnení úloh a už spomínanom rozvoji dobrovoľného hasičstva na úrovni obce, okresu, kraja a republikového významu. Postupnosť medailí od bronzovej až  po zlatú nemusí byť dodržaná. Záleží len na príslušnom orgáne, či medailu udelí z vlastného podnetu alebo na návrh.     

  1. Medaila Vojtech Nemáka     

V súlade so Štatútom o udeľovaní vyznamenaní  a čestných titulov DPO SR čl. 4, ods. 7 členom DPO SR, ktorí sa podieľajú na vykonávaní odbornej prípravy, lektorskej a rozhodcovskej činnosti minimálne na úrovni ÚzO DPO SR udeľujú medaily z vlastného podnetu alebo na návrh:

-        Výbor ÚzO DPO SR (bronzová medaila),

-        Výbor KO DPO SR (strieborná medaila),

-        Prezídium DPO SR (zlatá medaila).

Bronzovú medailu môže navrhovať DHZ alebo z vlastného podnetu výbor ÚzO DPO SR členom DPO SR, ktorí sú ku dňu schválenia minimálne 10 rokov členmi. 

Striebornú medailu môže navrhovať ÚzO DPO SR alebo z vlastného podnetu výbor KO DPO SR členom DPO SR, ktorí sú ku dňu schválenia minimálne 20 rokov členmi. 

Zlatú medailu môže navrhovať KO DPO SR alebo z vlastného podnetu Prezídium DPO SR členom DPO SR, ktorí sú ku dňu schválenia minimálne 30 rokov členmi. 

To však neznamená, že po uplynutí uvedených rokov členstva, má každý člen nárok na medailu.   Každého navrhovaného je potrebné hodnotiť osobitne, s prihliadnutím na jeho špecifickú činnosť v orgánoch DPO SR a jeho osobný podiel na vykonávaní uvedených činností minimálne na úrovni okresu, kraja a republikového významu.

Pokiaľ niekto vykonával lektorskú alebo rozhodcovskú činnosť len na úrovni ÚzO DPO SR, nemôže dostať striebornú alebo zlatú medailu.

 Tu tiež postupnosť medailí od bronzovej až  po zlatú nemusí byť dodržaná. Opäť záleží len na príslušnom orgáne, či medailu udelí z vlastného podnetu alebo na návrh.    

  1. Čestné uznanie

V súlade so Štatútom o udeľovaní vyznamenaní  a čestných titulov DPO SR čl. 3, ods. 1 členom DPO SR môžu byť členom DPO SR za aktívnu prácu v niektorej organizačnej jednotke udelené čestné uznania (ďalej len ČU) z vlastného podnetu alebo na návrh:

-        Výboru DHZ,  

-        Výboru ÚzO DPO SR ,

-        Výbor KO DPO SR,

-        Prezídia DPO SR

Uvedené ČU sú navrhované a udeľované v súlade so štatútom, pričom niektoré ČU sú podmienkou pre schválenie medailí /čl. 3, bod 1, písm. c)  a d) /. ČU a príslušnú medailu je možné udeliť aj v jednom roku. ČU udelené pred účinnosťou tohto predpisu nebudú priznané.

V súlade s čl. 12 štatútu je nevyhnutné zaznamenávať v evidencii DPO SR každé udelené ČU a vyznamenania z dôvodu overenia. Neúplná evidencia zo strany ÚzO DPO SR môže mať za následok neschválenie navrhovaných ocenení.

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03  Bratislava02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top