obchod 2

clanok tasr

Bratislava 8. januára (TASR) - Po roku 1992 došlo k útlmu činnosti verejných dobrovoľných hasičských zborov. Základom práce občianskeho združenia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (DPO SR) sa stalo preventívne pôsobenie s dôrazom na výchovu mládeže a preventívne protipožiarne prehliadky rodinných domov a malých prevádzok. Ako uviedol pre TASR prezident DPO SR Jozef Smolinský, prelom v situácii nastal až po roku 2013, keď bola podľa neho DPO SR opätovne "objavená".

Z dôvodu budovania jednotného profesionálneho Zboru požiarnej ochrany a neskôr Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) sa podľa prezidenta DPO SR pozabudlo, že sa priestor Slovenska nedá pokryť len hasičskými stanicami HaZZ, a preto bolo nevyhnutné vytvoriť celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov, aby v rámci hasebného obvodu obce, pôsobili z dôvodu včasnej pomoci občanom miestne jednotky (DHZO).

Finančná náročnosť zriadenia a prevádzkovania miestnych jednotiek, ktoré nedokázali niektoré obce pokryť, viedla k likvidácii existujúcich jednotiek a rozpredaju hasičskej techniky. "Či bude jednotka existovať alebo nie, záležalo čisto len na rozhodnutí obecného zastupiteľstva alebo starostu obce. Príkladom pre takéto rozhodovanie sa stali najmä mestské samosprávy, ktoré ako prvé zrušili svoje hasičské jednotky," načrtol Smolinský.

Za prelom považuje rok 2013, keď sa prehodnotili časy dojazdov jednotiek HaZZ v rámci zásahových obvodov, ich hasičské stanice a obnovila sa hasičská technika v rámci HaZZ. Hovorí o podnetoch na celoplošné riešenie situácie v rámci Slovenska. Opätovne bola podľa neho "objavená" DPO SR.

"Pri hľadaní toho, kto by mal byť garantom v 'nábore' ľudí do obecných hasičských zborov (zásahové jednotky), neskôr dobrovoľných hasičských zborov obcí, sa opäť prišlo na organizáciu, ktorá mala celoštátne pôsobenie, v ktorej sa združovali občania so záujmom pre prácu v oblasti ochrany pred požiarmi a činnosti, popri svojom profesionálnom zameraní (zamestnaní), v hasičských jednotkách", a tak DPO SR v spolupráci s obcami a mestami znova postavila na nohy dobrovoľné zásahové jednotky, zdôvodnil Smolinský.

Na štruktúrach DPO SR sa podľa neho od roku 2015 začal formovať systém obnovy a funkčnosti hasičských jednotiek, ktorých zriaďovateľom je samospráva – dobrovoľný hasičský zbor obce a dobrovoľný hasičský zbor mesta. Ako však dodal, pri obnove akcieschopnosti hasičských jednotiek na obciach sa zabudlo, že od roku 1989 došlo k zmenám pracovnoprávnych predpisov, ale aj predpisov vo vzťahu k ochrane zdravia pri práci a sociálnych predpisov, tiež, že štát stratil garanciu nad zamestnancom v súkromnej sfére a tradičný slovný obrat "vo verejnom záujme", nikomu nedá priepustku s plateným pracovným voľnom pre činnosť hasiča tak, ako je to v iných európskych krajinách.

Úlohu dobrovoľných hasičov ovplyvňujú aj zlyhania štátu pri riešení mimoriadnych a nežiaducich udalostí, myslí si prezident DPO SR Jozef Smolinský. Poukázal na nasadenie členov dobrovoľných hasičských zborov pri zabezpečení opatrení v rámci boja proti pandémii, poprípade riešenia utečeneckej krízy v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

„Členovia DPO SR a členovia hasičských jednotiek nie sú školení, na rozdiel od ľudí vo výkone štátnej služby, na činnosť pri takýchto udalostiach. Môže ísť len o krátkodobú činnosť, ktorá by nemala byť riešená cez čerpanie dovolenky, ktorá je určená na niečo iné alebo zdravotné ohrozenie, poprípade ohrozenia života, bez krytia štátom a patričnými právnymi predpismi,“ skonštatoval. Upozornil, že takéto nasadenie predstavuje znefukčnenie celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov, ktoré sú predurčené na likvidáciu požiarov a iných nežiaducich udalostí, napríklad povodní či veterných kalamít.

V platnej legislatíve chýba prezidentovi DPO SR riešenie pracovnoprávnych a sociálnych otázok činnosti člena hasičskej jednotky. Upozorňuje na absenciu definície verejného záujmu pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov, ale ani povinnosť obce zabezpečiť poistenie člena hasičskej jednotky voči škode spôsobenej pri výkone činnosti hasiča.

„Obec nie je povinná havarijne poistiť svoje hasičské vozidlo, čím vzniká riziko priamych dôsledkov na hasiča, ktorý je vodičom takejto techniky, nielen voči škode, ktorú z nedbalosti spôsobil, ale aj voči zraneným členom hasičskej jednotky, ktorí boli členmi posádky. Z tohto dôvodu existenčne ohrozuje nielen seba, ale v prípade vymáhania vzniknutej škody aj svoju rodinu. Podobne je to aj v prípade vzniku úrazu a prípadnej práceneschopnosti, ktorá má priamu súvislosť s výkonom činnosti hasiča,“ vysvetlil.

Prezident DPO SR predpokladá čiastočný pokles počtu akcieschopných dobrovoľných hasičských jednotiek a tým aj počtu výjazdov, súvisí to s vyľudňovaním vidieka. „Väčšina jednotiek, z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti ich členov, bude môcť vykonávať výjazdy len v obmedzenej dobe. Už v súčasnej dobe je túto skutočnosť badať pri obciach s počtom pod 1000 obyvateľov,“ podotkol prezident DPO SR.

Ešte výraznejšie zníženie počtu hasičských jednotiek očakáva tam, kde stratí funkčnosť dobrovoľný hasičský zbor, ako zložka DPO SR, lebo sa prestane systematicky vychovávať obyvateľstvo k ochrane pred požiarmi, ale aj k prípadnému výkonu svojich členov pre službu v dobrovoľnom hasičskom zbore obce alebo mesta s prípadným výberom pre potreby Hasičského a záchranného zboru.

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) a Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO) majú len názvoslovnú súvislosť. Preto bude na mieste, keď sa pojem DHZO zmení opäť na obecný hasičský zbor (OHZ), ako tomu bolo do roku 2014. Prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO) SR Jozef Smolinský to uviedol pre TASR.

„Tento ‚pojmologický galimatiáš‘ je výsledkom snahy tých, ktorí nepochopili, že DHZO nie je dobrovoľná hasičská jednotka, lebo je na základe zákona povinne zriaďovaná pri počte obyvateľov nad 500 a na viac obcou, že členom hasičskej jednotky sa stáva občan na základe dobrovoľného rozhodnutia. Ale po zaradení do hasičskej jednotky (DHZO) už nejde o dobrovoľnosť,“ upozornil Smolinský. Ako vysvetlil, pri vyhlásení poplachu člen DHZO v pohotovosti musí ísť na zásah. Vystúpiť z DHZO môže len na základe vlastnej žiadosti alebo z dôvodu neplnenia povinností.

Dobrovoľný hasičský zbor obce je hasičská jednotka, ktorú zriaďuje obec, mesto, na základe zákona o ochrane pred požiarmi. Ako priblížil Smolinský, členom uvedenej hasičskej jednotky môže byť osoba vo veku od 18 rokov, zdravotne a psychicky spôsobilá, odborne spôsobilá (minimálne základná príprava člena hasičskej jednotky), ktorá bola pre uvedenú činnosť preskúšaná zriaďovateľom hasičskej jednotky a menovaná za člena uvedenej jednotky na konkrétnu funkciu. V súčasnej dobe je v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov zaradených vyše 1800 DHZO a DHZM.

Dobrovoľný hasičský zbor je základnou organizačnou jednotkou DPO SR. Členom môže byť každý občan vo veku od 15 rokov, ak súhlasí s náplňou činnosti a stanovami. „Nemá priamu súvislosť s činnosťou v zásahovej jednotke hasičov, aj keď jeho vybraní členovia, na základe získaných odborných spôsobilostí, vykonávajú činnosť v DHZO,“ poznamenal prezident DPO SR. K súčasnosti DPO SR eviduje cez 2300 dobrovoľných hasičských zborov s viac ako 74.000 členov.

Smolinský však pripomína, že ochrana pred požiarmi nie je len o činnosti zásahových jednotiek. Cieľom a poslaním DPO SR je podieľať sa na výchove a príprave obyvateľstva k ochrane pred požiarmi a inými nežiaducimi udalosťami, výchove detí a mládeže, verejnoprospešnej, vzdelávacej, osvetovej a kultúrnej činnosti, organizácii športovej činnosti a súťaží zameraných na ochranu pred požiarmi, zachovania a zveľaďovania historického a kultúrneho dedičstva, cezhraničnej spolupráce a v neposlednom rade tvorby, ochrany, udržiavania alebo zlepšovania životného prostredia.

Za posledné dva roky podľa Smolinského, DPO SR zápasí s nedostatkom finančných prostriedkov, ktoré nie sú zo strany štátu poskytované na zabezpečenie činnosti v dostatočnej výške. I preto Snem DPO SR musel prijať nepopulárne opatrenia o znížení hodinových úväzkov tajomníkov na okresoch a zvýšenia členského príspevku. Finančnú pomoc DPO SR poskytli aj niektoré vyššie územné celky a viacero obcí. Je presvedčený, že sa situácia s financovaním DPO SR vyrieši.

Zamieňanie pojmov týkajúcich sa dobrovoľných hasičov konštatuje aj Ministerstvo vnútra SR. V novele zákona o ochrane pred požiarmi, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, plánuje okrem iného zmeniť názov „dobrovoľný hasičský zbor obce“ na „obecný hasičský zbor“.

 

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03  Bratislava02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top