obchod 2

Vážení členovia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky,

   dňa 26. 4. 2024 bola v spolupráci s našou organizáciou a renomovanou spoločnosťou v oblasti sprostredkovania poistenia CORDATA, s.r.o. člena skupiny RENOMIA s.r.o. a poisťovňou Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu podpísaná skupinová zmluva Poistenie zodpovednosti za škodu na veci, ktorú spôsobí člen dobrovoľného hasičského zboru obce svojim konaním alebo nekonaním pri plnení úloh dobrovoľného hasiča a to výlučne na veciach, ktoré dobrovoľný hasičský zbor obce užíva pre účely ochrany pred požiarmi a ochrany pred mimoriadnymi a nežiaducimi udalosťami (majetok obce, Ministerstva vnútra SR a jeho zložiek, Hasičského a záchranného zboru).

   O uvedenom projekte sme Vás už informovali  na našich zasadnutiach, ako aj na stránkach nášho časopisu POŽIARNIK. V danom projekte ide o zabezpečenie takého poistného krytia pre našich členov, ktoré by ich chránilo v situáciách ako:

Príklad:

   V obci Oravská Poruba (ďalej v texte len „obec“) vznikla poistná udalosť, ktorú spôsobil dobrovoľný hasič na zásahovom vozidle. Išlo o motorové vozidlo vo výpožičke obce od Hasičského a záchranného zboru. Škoda na zásahovom vozidle vznikla pri návrate z hasičskej súťaže v súvislosti s dopravnou nehodou dňa 24. 8. 2019. Zásahové vozidlo v tom čase viedol dobrovoľný hasič. Dobrovoľný hasič svoju zodpovednosť za spáchaný dopravný priestupok uznal a zaplatil pokutu. Na aute vznikla škoda viac ako 3 500,- eur. Faktúru za opravu vypožičaného zásahového vozidla požaduje obec zaplatiť od dobrovoľného hasiča v plnej výške.

 

   V prípade uzatvorenia poistenia by v tomto prípade dobrovoľný hasič zaplatil len spoluúčasť vo výške 150 EUR ostatné náklady za škodu by uhradila poisťovňa.

   Poistenie preto odporúčame uzatvoriť všetkým členom DPO SR, ktorí sú zaradení v zásahových jednotkách (DHZO/DHZM), obsluhujú stroje a zariadenia alebo sú oprávnení viesť vozidlo a používajú materiálno technické vybavenie.

Základné parametre poistenia

   Poistenie sa dojednáva pre prípad zodpovednosti za škodu na veci, ktorú spôsobí člen dobrovoľného hasičského zboru obce, ktorá je spôsobená jeho konaním alebo nekonaním pri plnení úloh dobrovoľného hasiča v nasledovnom rozsahu:

  • pre riziko poškodenia alebo zničenia,
  • pre inú následnú majetkovú ujmu, ktorá bezprostredne vyplýva z poškodenia alebo zničenia veci, ktorú dobrovoľný hasičský zbor obce užíva pre účely ochrany pre požiarmi a ochrany pred mimoriadnymi a nežiaducimi udalosťami (majetok obce, Ministerstva vnútra SR a jeho zložiek, Hasičského a záchranného zboru),
  • a to len v prípade ak za takúto škodu podľa platných právnych predpisov poistený zodpovedá, a za ktorú si dobrovoľný hasičský zbor obce uplatnil oprávnený nárok na náhradu škody a poistený tento nárok dostatočne preukázal.

Škodou na veci nie je jej strata, ani jej krádež alebo lúpež. Vecou nie sú peniaze, zmenky, cenné papiere ani ceniny.

Limit poistného plnenia:         8 000,- EUR.

Výška poistného:                 48,- EUR za rok.

Spoluúčasť:                            30,- EUR a 150 EUR na motorových vozidlách a strojoch.

   K poisteniu je možné pristúpiť jednoducho elektronickou formou a to vyplnením elektronického formulára umiestneného na https://poistka.dposr.sk/ a následnom zaplatení poistného.

   Na našej stránke https://www.dposr.sk/ v sekcii „POISTENIE“ nájdete i úplné znenie rámcovej poistnej zmluvy ako i ďalšie informácie tykajúce sa napríklad hlásení prípadných poistných udalostí.

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03  Bratislava02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top