obchod 2

Vážení členovia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR!

V súčasnom období zažívame jednu z najdôležitejších zmien v našej organizácii. Už pri programovom vyhlásení Vláda Slovenskej republiky garantovala masívnu podporu dobrovoľným hasičom. Citujem z programového vyhlásenia vlády: „vláda masívnejšie podporí spoluprácu s dobrovoľnými hasičskými zbormi, aby bol využitý potenciál tisícov ich členov, ktorí sú okamžite pripravení pomáhať pri ochrane života, zdravia a majetku“.  V duchu som si myslel, že sa to možno podarí, ale že deklarovaná podpora chytí taký rýchly spád, som ani v kútiku duše neveril.

Prvý medzník podpory je pomaly realitou  a konečne sa môžeme pochváliť, že úsilie mať vlastný „Zákon o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky“ je taktiež na dobrej ceste. Vláda SR zákon prerokovala na svojom zasadnutí dňa 6. 11. 2013 a postúpila ho do Národnej rady SR ako vládny návrh, ktorá ho v prvom čítaní pridelila trom výborom a to: Ústavnoprávnemu výboru, Výboru pre obranu a bezpečnosť a Výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Pomer hlasovania pre pridelenie do výborov bol: zo 138 prítomných,  za hlasovalo 137,  zdržal sa  1 a proti nebol žiadny poslanec.  Do druhého čítania návrh podporilo 111 poslancov zo 140 prítomných na hlasovaní. Výbory NR SR prerokovali návrh zákona  - Ústavnoprávny výbor návrh prerokoval dňa 21. 1. 2014, Výbor pre obranu a bezpečnosť  dňa 23. 1. 2014 a gestorský výbor -  Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj  dňa 28. 1. 2014 s odporúčaním zaradiť na program pléna NR SR. Dňa 29. januára 2014 poslanci Národnej rady Slovenskej republiky o 11,13 hod. hlasovaním číslo 49 schválili v treťom čítaní vládny návrh zákona o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov s nasledovným výsledkom hlasovania: Prítomní: 145, Hlasujúcich: 143, Za hlasovalo: 134, Proti hlasovalo: 0, Zdržalo sa hlasovania: 9, Nehlasovalo: 2, Neprítomní : 5. Môžeme teda konštatovať, že „Zákon o Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR“  je schválený s účinnosťou od 1. 4. 2014.

Druhý medzník je už skutočnosťou. Je ňou Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky. Pred samotným schválením vo vláde SR sa na sklonku minulého roku uskutočnilo osem stretnutí podpredsedu vlády a ministra vnútra pána Roberta Kalináka, ako aj tímu spracovateľov návrhu so starostami a členmi našej organizácie, kde sám minister vnútra  predstavil návrh, o ktorom sa dosť diskutovalo v záujme vylepšenia. Aj touto cestou sa chcem poďakovať podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra SR za jeho aktívnu účasť a prezentáciu už spomínaného materiálu,  ale veľká vďaka patrí aj samotným účastníkom, ktorí pripomienkami prispeli k vylepšeniu materiálu. Takto pripravený materiál Vláda SR  prerokovala dňa 6. 11. 2013  a prijala nasledovné uznesenie:

A. schvaľuje 

A1:    návrh celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na      území Slovenskej republiky

B. ukladá

ministrovi vnútra

B1. vyčleniť v kapitole Ministerstva vnútra SR každoročne finančné prostriedky na zabezpečenie akcieschopnosti hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky v zmysle predloženého návrhu

          každoročne do 31. novembra príslušného roku

Základným princípom, ktorý koncepcia systému plošného pokrytia Slovenskej republiky prináša, je jeho otvorenosť a sústredenie sa na oveľa výraznejšiu podporu a využitie potenciálu dobrovoľníctva pri likvidácii následkov požiarov a iných mimoriadnych udalostí alebo živelných pohrôm, čím sa má dosiahnuť spojenie ľudskej a profesionálnej pomoci v prospech všetkých občanov Slovenskej republiky. Otvorenosť systému v praxi znamená, že do plošného pokrytia sa môže zapojiť každá obec na Slovensku a tým si zvýšiť bezpečnosť vlastných občanov a efektívnejšie si chrániť vlastný majetok i majetok občanov obce.

 Splnením stanovených kritérií a zaradením dobrovoľných hasičských zborov do systému plošného pokrytia  sa bude môcť automaticky čerpať finančná podpora na udržateľnosť a zabezpečenie akcieschopnosti dobrovoľného hasičského zboru. Po splnení týchto kritérií budú môcť byť dobrovoľné hasičské zbory zaradené do jednotlivých kategórií  A, B a  C. Do kategórie  A1 budú zaradené len tie dobrovoľné hasičské zbory, ktoré potrebuje Hasičský a záchranný zbor využívať pri mimoriadnych udalostiach v oblastiach a lokalitách, kde podľa metodiky plošného pokrytia nemá Hasičský a záchranný zbor vlastnými hasičskými jednotkami okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru potrebné pokrytie a zároveň nespĺňa dojazdové časy potrebné na poskytnutie účinnej pomoci.

            Projekt zriaďovania dobrovoľných hasičských zborov podľa jednotlivých kategórií podľa koncepcie je v kompetencii obce prostredníctvom starostu obce v spolupráci s územne príslušným krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru a Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky.

Všetky obce a občianske združenia, ktoré budú pôsobiť ako  „špeciál“ v projekte plošného pokrytia budú finančne podporované štátom prostredníctvom občianskeho združenia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky vo forme štátnych dotácií.

Podľa operačnej pôsobnosti sú dobrovoľné hasičské zbory rozdelené do kategórií dobrovoľný hasičský zbor A1, dobrovoľný hasičský zbor A, dobrovoľný hasičský zbor B, dobrovoľný hasičský zbor C, „špeciál“ ľahký, „špeciál“ ťažký a  „špeciál“ logistika.

Navrhuje sa poskytovať finančné prostriedky obciam a občianskym združeniam na zabezpečenie akcieschopnosti dobrovoľných hasičských zborov a  „špeciál-u“ viacerými formami s ohľadom na predpokladané a skutočné  potreby a konkrétne výjazdy:

a)  paušálna finančná dotácia poskytnutá raz za príslušný kalendárny rok,

b) refundácia nákladov za uskutočnený výjazd na základe pokynu  operačného strediska Hasičského a záchranného zboru mimo katastrálneho územia obce,

c)  finančné dary poskytnuté Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR.

Paušálna finančná dotácia je poskytovaná najmä na finančné a materiálno-technické zabezpečenie dobrovoľných hasičských zborov a  „špeciál-u“, odbornej prípravy veliteľov, strojníkov a členov dobrovoľných hasičských zborov a „špeciál-u“ a na zabezpečenie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre ich členov.

Dotácie pre rok 2013 sa už prideľujú a ich ukončenie predpokladáme do 15. februára 2014. Tu chcem konštatovať, že kto robí,  môže aj niečo pokaziť.  Aj v samotnom zozname je niekoľko chýb, ktoré sa v niektorých prípadoch podarí odstrániť, ale sú aj také, ktoré sú neodstrániteľné a s tými sa moji kolegovia každý deň pasujú. Je potrebné sa poďakovať za ich prístup ku každému.

Zároveň chcem vyzvať k aktívnej spolupráci pri vyúčtovaní pridelených dotácií, podľa metodického usmernenia z DPO SR, ktoré každý zbor obdŕžal spolu so zmluvou. Je potrebné použiť finančné prostriedky len na taký účel, na aký boli pridelené a to: na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZ, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZ a odbornú prípravu členov DPO SR.

Dotácie za rok 2013 nie je možné čerpať na opravy techniky a nákupy spojené s technikou, ako aj s vylepšením súťažnej techniky. Ešte raz pripomínam, čerpanie môže byť použité len na vyššie spomenuté účely.

Ďalšou podporou zo strany štátu bude aj refundácia nákladov za uskutočnený výjazd mimo katastrálneho územia obce.  S takouto podporou sa počíta v druhom polroku 2014. Podkladom budú  údaje z obce, ktoré budú verifikované Hasičským a záchranným zborom. Finančné prostriedky  budú zasielané obci.

Zatiaľ poslednou, ale určite nezanedbateľnou podporou pre obce budú finančné dary, ktoré poskytne Dobrovoľná požiarna ochrana zo sponzorských príspevkov a finančných darov, ktoré sa už v niekoľkých prípadoch realizovali v roku 2013. Samozrejme pre ďalšie roky bude nastavený proces prideľovania  príspevkov a darov podľa závažnosti potreby. Počítame aj s podporou našich OV, ÚzV a KV DPO. K tomu je ale potrebné v orgánoch DPO SR prijať úpravy v organizačnej štruktúre, ktorá by mala kopírovať štátoprávne usporiadanie Slovenska. Je to veľká výzva pre všetkých členov našej organizácie, ale aj veľká zodpovednosť súčasných orgánov.

Dotácie pre rok 2014 - je potrebné požiadať v prvom rade o zaradenie do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek  a to do termínu 15. 3. 2014 na základe podmienok uvedených  v prílohe č.1 a podľa vzoru, ktorý je tiež v prílohe nášho časopisu a je aj na stránke www.dposr.sk. Chcem však upozorniť, že samotné prihlásenie ešte neznamená aj zaradenie. Konečné zaradenie bude posudzovať Hasičský a záchranný zbor. Žiadosti zasielajte na adresu:

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03 Bratislava

 

                                                                                              Vendelín Horváth

                                                                                       generálny sekretár DPO SR

 

 word icon

Početné stavy, funkčné obsadenie a materiálno-technické vybavenie DHZ podľa jednotlivých kategórii

 

word icon 

Žiadosť o zaradenie do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR pre rok 2014

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03, Bratislava02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top