obchod 2

D O H O D A
medzi
Ministerstvom obrany Slovenskej republiky
a
Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky
o vzájomnej spolupráci na úseku ochrany pred požiarmi

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky zastúpené sekciou majetku a infraštruktúry (ďalej len „ministerstvo obrany“) a Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky (ďalej len „DPO SR“) pri rešpektovaní všeobecne záväzných právnych predpisov platných na úseku ochrany pred požiarmi dohodli sa takto:

Článok 1

Ministerstvo obrany zabezpečí:

  • poskytovanie pomoci DPO SR pri získavaní nových lektorov z radov profesionálnych vojakov a zamestnancov, ktorí boli zamestnancami alebo členmi vojenských hasičských jednotiek,
  • v rámci možností jednotlivých útvarov a zariadení účasť vojenských hasičských jednotiek na súťažiach dobrovoľných hasičských zborov v okresoch, krajoch, prípadne na Majstrovstvách Slovenskej republiky dobrovoľných hasičských zborov.

 

Článok 2

DPO SR zabezpečí:

  • poskytovanie informácií, odbornej metodickej literatúry a propagačného materiálu v oblasti ochrany pred požiarmi z úrovne DPO SR i okresných a územných výborov DPO SR pre potreby útvarov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky a ministerstva obrany,
  • umožnenie účasti vojenských hasičských jednotiek na súťažiach dobrovoľných hasičských zborov v okresoch, krajoch, prípadne na Majstrovstvách Slovenskej republiky dobrovoľných hasičských zborov.

Článok 3

 

  1. Obe strany sa zaväzujú v rámci svojich možností zabezpečovať spoluprácu pri organizovaní spoločných námetových požiarno-taktických cvičení vojenských hasičských jednotiek a dobrovoľných hasičských zborov.
  2. Zmluvné strany budú zabezpečovať rozvoj konkrétnej spolupráce na nižších organizačných stupňoch ozbrojených síl Slovenskej republiky a DPO SR.
  3. Ministerstvo obrany sa zaväzuje, že text tejto dohody oznámi všetkým zainteresovaným vojenským útvarom a zariadeniam a DPO SR sa zaväzuje, že s textom tejto dohody budú oboznámené všetky okresné a územné výbory DPO SR do troch mesiacov od platnosti tejto dohody.

Článok 4

Realizáciu tejto dohody budú zmluvné strany hodnotiť v I. štvrťroku nasledujúceho kalendárneho roka. Pri tomto hodnotení možno dohodu upravovať v súlade s článkom 6 ods. 2 tejto dohody.

Článok 5

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca platnosť Dohoda medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky na úseku požiarnej ochrany zo dňa 14. decembra 1993.

Článok 6

 

  1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Platnosť dohody možno ukončiť dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou ktoroukoľvek zmluvnou stranou, pričom dohoda stratí platnosť po uplynutí troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.
  2. Túto dohodu možno po súhlase zmluvných strán kedykoľvek zmeniť alebo doplniť formou písomného dodatku podpísaného zmluvnými stranami.
  3. Táto dohoda sa vyhotovuje v štyroch originálnych rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dva rovnopisy.

Článok 7

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu zmluvných strán.

 

V Bratislave 23. novembra 2009

 

 

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03  Bratislava02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top