obchod 2

Ochrana životov a zdravia občanov a ich majetku pred požiarmi a inými živelnými pohromami je najdôležitejšou úlohou spoločnosti a štátu. Popri štátnych orgánoch v oblasti ochrany pred požiarmi má významné miesto aj Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky.

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je právnou nástupkyňou bývalej jednotnej dobrovoľnej organizácie „Zväzu požiarnej ochrany ČSFR“ na území Slovenskej republiky.

História organizácie sa začala písať v roku 1922, kedy bola v Trenčíne dňa 6. augusta založená Zemská hasičská jednota. Poslanie organizácie bolo vyjadrené heslom „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“. Toto krédo sa dodnes vyníma na každej vlajke hasičského zboru.

Prvým veliteľom novej humánnej organizácie sa stal Vojtech Nemák, druhým bol slávny Miloslav Schmidt.

Cieľom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky je výchova a príprava obyvateľstva k ochrane pred požiarmi a nežiaducimi udalosťami. Tento cieľ zabezpečuje Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky plnením úloh v oblasti

· výchovy obyvateľstva v oblasti ochrany pred požiarmi, osobitne vo vzťahu k deťom a mládeži,

· odbornej prípravy, školenia a výcviku obyvateľstva v oblasti prevencie, zdolávania požiarov, záchranných prác pri nežiaducich udalostiach,

· finančnej podpory dobrovoľných hasičských zborov obce a iných občianskych združení zaradených do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov,

· zásahovej činnosti členov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky,

· civilnej ochrany obyvateľstva,

· dobrovoľníckej činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi a nežiaducimi udalosťami,

· verejnoprospešnej, vzdelávacej, osvetovej a kultúrnej činnosti,

· organizácie športovej činnosti a súťaží zameraných na ochranu pred požiarmi,

· zachovania a zveľaďovania historického a kultúrneho dedičstva v oblasti ochrany pred požiarmi,

· cezhraničnej spolupráce,

· tvorby, ochrany, udržiavania alebo zlepšovania životného prostredia.

Vydáva časopis, publikácie, propagačný materiál a metodický materiál, organizuje výstavy z oblasti ochrany pred požiarmi.

 

 poziarnik info

V minulosti i dnes je základnou organizačnou jednotkou Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky dobrovoľný hasičský zbor. V súčasnej dobe je na Slovensku 2189 DHZ s počtom 80.165 členov. Tieto dobrovoľné hasičské zbory podľa územného princípu tvoria územné organizácie

Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. Tiež je ustanovených 8 krajských výborov, a to na delegačnom princípe. Každý kraj má zastúpenie v Prezídiu Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.

 

hasici-akcia hasici-akcia-2

Z členov DPO SR je spravidla zložená zásahová jednotka – dobrovoľný hasičský zbor obce, členovia ktorého musia absolvovať základnú odbornú prípravu.

Odborná príprava dobrovoľných hasičských jednotiek je vykonávaná podľa právnych predpisov. Je koncipovaná tak, aby posilnila praktickú časť odbornej pripravenosti dobrovoľných hasičov na zásahovú činnosť.

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky má Odbornú školu DPO SR v Martine, ktorá má dlhoročnú tradíciu. Formou diaľkového štúdia a krátkodobých kurzov pripravuje funkcionárske a technické kádre pre DHZ, okrsky, ÚzO DPO SR a KO DPO SR.

Nezanedbateľná je i práca s mládežou a deťmi DPO. V krúžkoch mladých hasičov dnes pracuje cca 8.000 detí vo veku od 8 do 15 rokov.

Aktivita detí sa odzrkadľuje v hre Plameň, kde si deti rozvíjajú telesné a odborné schopnosti.

 

plamen

Najvyšším orgánom DPO SR je Republikové valné zhromaždenie DPO SR. Schádza sa jedenkrát za 5 rokov. Zvoláva ho Snem DPO SR a zúčastňujú sa ho delegáti všetkých územných organizácií DPO

Immagine2

Dobrovoľná požiarna ochrana SR je právnickou osobou. Štatutárnym zástupcom DPO SR je prezident a generálny sekretár.

Za nepretržitú a aktívnu prácu sú členom DPO SR udeľované vyznamenania. Najvyšším vyznamenaním je titul „Zaslúžilý člen DPO SR“.

 

zasluzily-odznak

Najvyššia pocta je prijímanie členov a funkcionárov prezidentom Slovenskej republiky pri príležitosti sviatku svätého Floriána - ochrancu požiarnikov.

 

Immagine3

 

DPO SR je členom Slovenského národného komitétu CTIF a jeho prostredníctvom Medzinárodného technického výboru pre prevenciu a hasenie požiarov (CTIF). Je členom i svetovej federácie dobrovoľných požiarnikov F.W.V.F.A.

DPO SR rozvíja spoluprácu so zahraničnými organizáciami dobrovoľných hasičov.

 

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03  Bratislava02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top