obchod 2

DHZ

Základnou a výkonnou jednotkou organizačnej štruktúry DPO SR je dobrovoľný hasičský zbor /ďalej len DHZ/. Ustanovuje sa v obciach a u právnických osôb. Svoju činnosť rozvíja v súlade so Stanovami DPO SR, Zákonom o ochrane pred požiarmi, Zákonom o DPO SR a ďalšími všeobecne záväznými predpismi. Orgány DHZ sú: Výročná členská schôdza DHZ, Členská schôdza DHZ, Výbor DHZ a Revízna komisia DHZ. Výbor DHZ je výkonným orgánom dobrovoľného hasičského zboru. 
Výbor DHZ spolupracuje s obecným resp. mestským zastupiteľstvom, starostom obce, primátorom mesta pri zabezpečovaní úloh ochrany pred požiarmi a rozvoja obce resp. mesta. Zabezpečuje plynulé plnenie úloh stanovených členskou schôdzou DHZ. Riadi činnosť DHZ a operatívne rozhoduje o vnútorných záležitostiach DHZ v období medzi dvomi členskými schôdzami DHZ.


V zmysle Stanov DPO SR sa schádza podľa potreby, najmenej však 4 krát za rok. Schôdze výboru DHZ sa konajú v súlade s plánom práce. Zvoláva a vedie ich predseda alebo iný poverený člen výboru DHZ. Zo svojej činnosti podáva výbor DHZ správu členskej schôdzi DHZ.

Na riadiacej, výchovnej a organizátorskej práci výboru DHZ v podstatnej miere záleží, ako DHZ plní svoje úlohy a funkciu v okruhu svojej pôsobnosti.

Základné úlohy výboru DHZ

Hlavné úlohy v činnosti DHZ sú zamerané na protipožiarnu prevenciu a akcieschopnosť zásahových hasičských jednotiek, na prácu s mládežou, kultúrno-spoločenskú činnosť a aktivitu členov DHZ pri plnení úloh, ktorými ich poverí obecné zastupiteľstvo a pod. Výbor DHZ sa vo svojej práci musí orientovať na zvyšovanie odbornej úrovne členov DHZ. Je to rozhodujúci predpoklad k tomu, aby každý DHZ plnil svoju základnú funkciu – ochranu životov a zdravia občanov, ochranu obecného a súkromného majetku pred škodami, ktoré spôsobujú požiare, výbuchy, havárie, povodne a iné živelné pohromy.

Rozsah činnosti výboru DHZ je mnohostranný a špecifický podľa pôsobnosti DHZ v danom území. Závisí od konkrétnych úloh, ktoré DHZ musí riešiť na základe uznesení vyšších orgánov DPO. Výbor DHZ má predovšetkým venovať prvoradú pozornosť:

 • zvyšovaniu a skvalitňovaniu členskej základne, rozvíjaniu vnútorného života DHZ, zvyšovaniu odborného rastu a aktivity členov
 • vytváraniu organizačných predpokladov pre zapájanie členov do celkovej činnosti a práce DHZ,
 • všestrannej činnosti a starostlivej príprave úloh a plánu práce DHZ,
 • obsahovému a metodickému riadeniu preventívnych kontrolných skupín a kontrole vykonaných opatrení,
 • rozvíjaniu výchovnej práce, prednáškovej, osobnej a názornej agitácie a propagácie, posilňovaniu vplyvu a autority DHZ v mieste bydliska a pracoviska,
 • zodpovednému plneniu úloh, ktoré vyplývajú z uznesení orgánov obecného (resp. mestského) zastupiteľstva,
 • požiadavkám na školenie a výcvik členov zásahových jednotiek, ich akcieschopnosti a pohotovosti,
 • získavaniu mladej generácie, jej zapájaniu do hasičských a iných podujatí,
 • operatívnemu prerokúvaniu a riešeniu nevyhnutných protipožiarnych opatrení s obecným zastupiteľstvom, vedením závodu,
 • vedeniu evidencie členov, plateniu členských príspevkov, vedeniu administratívy a hospodárenia,
 • odberu požiarnickej tlače.

Funkcie a deľba práce vo výbore

Počet členov výboru DHZ je v zmysle Rokovacieho a volebného poriadku DPO SR článok 7, bod 3 stanovený nasledovne:

 • do 15 členov DHZ 3 – 5 členov výboru DHZ
 • 16 – 50 členov DHZ 6 – 11 členov výboru DHZ
 • 51 – 100 členov DHZ 12 – 15 členov výboru DHZ
 • nad 101 členov DHZ 16 – 21 členov výboru DHZ

Vo výbore DHZ je deľba práce rozhodujúca pre konkrétne a zodpovedné plnenie úloh výboru DHZ. Členovia výboru DHZ sú zodpovední za jednotlivé pridelené úseky činnosti, v ktorých zodpovedajú za plnenie úloh a predkladajú výboru DHZ správy o celkovej činnosti a návrhy na jej zlepšenie. Hlavným kritériom zostáva, aby výbor DHZ bol životaschopným, činorodým, samostatným a tvorivým orgánom schopným plniť úlohy DPO SR.

Spravidla sú vo výbore DHZ tieto funkcie:

Predseda:

Je štatutárnym zástupcom DHZ, ktorý zastupuje DHZ a koná v jeho mene. V rozhodujúcich otázkach spolupracuje s funkcionármi obce, závodov, poľnohospodárskych družstiev a pod. Zabezpečuje činnosť DHZ podľa Stanov DPO SR, uznesení a smerníc vyšších orgánov DPO. Podpisuje všetky písomnosti DHZ. Zúčastňuje sa základného školenia predsedov DHZ, inštruktážno-metodického zamestnania funkcionárov DHZ v okrsku a aktívov, porád, zvolávaných ÚzO DPO SR alebo inými občianskymi združeniami v obci.

Zodpovedá:

 • za dodržiavanie Stanov DPO SR, Rokovacieho a volebného poriadku DPO SR a ďalších smerníc DPO SR,
 • za rozpracovanie a plnenie uznesení a pokynov vyšších orgánov DPO,
 • za prípravu a priebeh schôdzí výboru DHZ a členských schôdzí DHZ, ktoré riadi,
 • za vypracovanie plánu úloh a plánu práce DHZ a za ich realizáciu,
 • za vybavenie pripomienok, návrhov a sťažností,
 • za správnu deľbu práce medzi členmi výboru DHZ,
 • spolu s tajomníkom DHZ za včasné podávanie správ ÚzO DPO SR, orgánom obce a pod.,
 • za správne hospodárenie s vlastným majetkom a majetkom zvereným do starostlivosti DHZ inými orgánmi a organizáciami,

Počas jeho neprítomnosti ho zastupuje na základe osobného poverenia podpredseda.

Veliteľ:

 • riadi činnosť hasičského zboru v rozsahu ustanovení zákona a vyhlášok o ochrane pred požiarmi, ako aj ďalších dokumentov z oblasti ochrany pred požiarmi,
 • organizuje školenie a výcvik členov hasičského zboru a každoročne sa s hasičskými družstvami zúčastňuje územnej /obvodovej/ súťaže DHZ,
 • zodpovedá za akcieschopnosť hasičského zboru a pripravenosť hasičskej techniky,
 • kontroluje stav hasičskej techniky, výzbroje a výstroja, hasičskej zbrojnice, vodných zdrojov a navrhuje opatrenia na odstránenie nedostatkov,
 • sleduje aktuálnosť požiarnych poplachových plánov a stav signalizačných zariadení a spojovacích prostriedkov, k zisteným nedostatkom navrhuje príslušné opatrenia,
 • zúčastňuje sa zásahov pri požiaroch, vedie dokumentáciu o zásahoch pri požiaroch a predkladá ju obecnému zastupiteľstvu a ÚzO DPO SR,
 • kontroluje - vedie knihu o prevádzke hasičskej techniky a agregátov a spotrebe pohonných hmôt,
 • organizuje prípravu členov na získanie odznaku odbornosti a pod.,
 • vedie dokumentáciu o školení a výcviku hasičského zboru; vo všetkých otázkach školenia a výcviku sa riadi plánom pre výcvikový rok a o jeho plnení informuje výbor DHZ,
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu správu o činnosti hasičského zboru,
 • absolvuje základné školenie veliteľov, odborné kurzy v Odbornej škole DPO SR, zúčastňuje sa inštruktážno-metodických zamestnaní v okrsku a závery z nich uplatňuje v hasičskom zbore,
 • predkladá návrhy na povýšenie do hodností a vedie evidenciu o priznaných hodnostiach,
 • spolu so strojníkom DHZ predkladá obecnému zastupiteľstvu požiadavky na doplnenie výstroja a výzbroje.

Referent prevencie - preventivár:

 • je zodpovedný za plnenie úloh výcvikového roku v oblasti protipožiarnej prevencii,
 • rozpracúva do plánov hlavných úloh DHZ úlohy protipožiarnej prevencie pre jednotlivé preventívne obdobia a pre jednotlivých členov,
 • spolupracuje s obecným zastupiteľstvom pri zaraďovaní členov DHZ do kontrolných skupín obce na vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a dohliadok a pre túto činnosť ich odborne pripravuje,
 • podieľa sa na organizovaní odborného školenia členov DHZ a občanov z oblasti protipožiarnej prevencie,
 • vedie dokumentáciu – evidenciu objektov na vykonanie protipožiarnych preventívnych prehliadok, zápisy a záznamy o vykonaní prehliadok a zistených závadách; dokumentáciu o vykonaní protipožiarnych preventívnych prehliadok predkladá obecnému zastupiteľstvu,
 • predkladá výboru DHZ a členskej schôdzi DHZ správy o plnení úloh výcvikového roka z oblasti protipožiarnej prevencii,
 • absolvuje základné školenie preventivárov PO obcí a aktívy preventivárov v okrese, odborné kurzy v Odbornej škole DPO SR a zúčastňuje sa inštruktážno-metodického zamestnania v okrsku. Získané poznatky uplatňuje v činnosti DHZ.

Tajomník:

 • vedie protokol došlej a odoslanej pošty, vybavuje korešpondenciu DHZ, o čom informuje predsedu DHZ, vedie kroniku DHZ, pokiaľ DHZ nemá povereného člena na jej vedenie
 • podľa plánu a pokynov predsedu DHZ zvoláva zasadnutia výboru DHZ a zasadnutia členských schôdzí DHZ,
 • v spolupráci s ostatnými členmi výboru DHZ spracúva materiály pre výročné členské schôdze DHZ,
 • v spolupráci s ostatnými členmi výboru spracúva hlásenie o činnosti DHZ, predkladá ho výboru DHZ na prerokovanie a po schválení zabezpečuje jeho odoslanie v stanovených termínoch na ÚzO DPO SR,
 • píše zápisnice z Výročných členských schôdzí DHZ, ktoré v jednom vyhotovení zasiela do 14 dní ÚzO DPO SR,
 • vedie evidenciu členov, vybavuje prihlášky za členov, vedie záznamy o vyznamenaniach, absolvovaní školenia funkcionárov DHZ atď.

 

Pokladník:

Musí mať s DHZ uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovednosti.

Pri plnení úloh v rámci svojej funkcie zodpovedá hlavne za:

 • správu finančných prostriedkov a evidenciu majetku DHZ,
 • vedenie finančného denníka DHZ a k nemu príslušných účtovných dokladov,
 • zabezpečenie platenia a zúčtovania členských príspevkov; o plnení inkasa pravidelne, najmenej raz polročne informuje výbor DHZ,
 • vykonanie pokladničných operácii, predloženie finančných dokladov na podpis predsedovi DHZ, spolupodpisuje hospodárske dispozície v peňažnom ústave,
 • prípravu návrhu rozpočtu v spolupráci s ostatnými funkcionármi výboru DHZ a jeho predloženie na prerokovanie výboru DHZ a revízorom,
 • predloženie všetkých dokladov o hospodárení DHZ na prekontrolovanie kontrolným a revíznym orgánom DHZ,
 • prípravu správ a výkazov o hospodárení DHZ a predloženie ich výboru DHZ pre Výročné členské schôdze DHZ,
 • hospodárne využívanie finančných prostriedkov a ostatného majetku DHZ, organizovanie inventarizácie majetku,
 • za hospodárenie DHZ, za dodržiavanie smerníc vyšších orgánov o hospodárení s majetkom daného do užívania DHZ.

 

Referent mládeže:

 • v spolupráci so základnou a materskou školou sa stará o rozvoj záujmovej činnosti detí v oblasti ochrany pred požiarmi pri vytváraní kolektívov mladých hasičov – žiackych družstiev pri DHZ,
 • venuje starostlivosť rozvoju práce s mládežou v DHZ, plneniu podielu DHZ na výchove mladej generácie na základe uznesení orgánov DPO SR,
 • pomáha získavať dostatok schopných vedúcich mládeže, ktorým venuje systematickú pozornosť pri príprave a vytvára podmienky pre ich činnosť,
 • za pomoci členov výboru a vedúcich mládeže organizuje zapojenie kolektívov mladých hasičov do hry Plameň a iných hasičských a športových podujatí,
 • získava mládež vo veku 15 – 18 rokov do dorasteneckých družstiev a pripravuje ich do súťaže dorastencov, za spolupráce ostatných členov výboru – najmä veliteľa.

Strojník:

Pri menšom počte členov výboru DHZ môže byť táto funkcia spojená s funkciou materiálno-technického referenta.

Je zodpovedný:

 • za zabezpečenie údržby hasičskej techniky a sledovanie vykonávania opráv hasičskej techniky, výstroja a výzbroje, resp. za organizovanie údržby hasičskej zbrojnice,
 • absolvovanie odbornej prípravy strojníkov,
 • za správne používanie a uskladňovanie vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi, doplňovanie PHM,
 • spolu s veliteľom hasičského zboru za predloženie požiadaviek obecnému zastupiteľstvu na doplnenie výstroja a výzbroje, podanie návrhu na vyradenie opotrebovanej výstroje a výzbroje a ich súčiastok.

Okrem uvedených funkcii môžu byť vo výbore DHZ podľa potreby aj tieto funkcie:

Referentka žien:

 • pomáha výboru DHZ pri získavaní žien do DHZ a pri rozvíjaní ich činnosti,
 • získava ženy k výchove detí k protipožiarnej bezpečnosti a dodržiavaniu zásad protipožiarnej bezpečnosti v školách a v domácnostiach,
 • vedie ženy - členky DHZ k podielu na vykonávaní preventívnych prehliadok a dohliadok organizovaných obecným zastupiteľstvom, k vytváraniu hasičských družstiev žien, ich školeniu a výcviku a zapájaniu do súťaží DHZ na všetkých úrovniach,
 • vedie ženy – členky DHZ k podielu na propagácii ochrany pred požiarmi, na rozvíjaní kultúrnej a spoločenskej činnosti.

Referent organizačný:

Je v stálom styku s predsedom a veliteľom a podľa uznesenia výboru DHZ organizuje pomoc v príprave na Výročné členské schôdze DHZ.

Je zodpovedný:

 • za usmerňovanie funkcionárov a členov k dodržiavaniu Stanov a Rokovacieho a volebného poriadku DPO SR a ostatných dokumentov,
 • za organizovanie rôznych jubilejných osláv DHZ a osláv organizovaných obecným zastupiteľstvom,
 • za organizovanie členov na brigádnické práce pri výstavbe a oprave hasičskej zbrojnice, vodných zdrojov, získavanie dobrovoľných darcov krvi, zber odpadových surovín a pod.,
 • za získavanie nových členov DHZ,
 • s predsedom a tajomníkom DHZ za vypracovanie návrhu plánu práce DHZ na príslušné roky,
 • s členmi výboru za vypracovanie návrhu plánu práce hlavných úloh DHZ,
 • za organizovanie podujatí v spolupráci s inými občianskymi združeniami.

Referent pre výchovnú prácu:

 • je zodpovedný za celkový systém výchovnej práce – organizuje a rozvíja výchovnú, propagačnú, kultúrnu a spoločenskú činnosť,
 • spolu s členmi výboru sa stará o pravidelnú výchovu členov DHZ, o ich prípravu k dôslednému plneniu úloh v oblasti ochrany pred požiarmi,
 • organizuje a zabezpečuje vykonávanie besied a pohovorov s občanmi, prednášky pre iné organizácie za použitia filmov, videokaziet a iných propagačných materiálov z oblasti ochrany pred požiarmi,
 • prostredníctvom obecného rozhlasu zabezpečuje vysielanie rozhlasových relácií, zabezpečuje vydávanie bleskoviek,
 • aktualizuje vývesné skrinky a vývesné tabule s propagačným materiálom z oblasti ochrany pred požiarmi,
 • spolupracuje s kultúrnymi zariadeniami a inými občianskymi združeniami pri výchovnej, kultúrnej a záujmovo-umeleckej činnosti,
 • propaguje a eviduje odber požiarnickej tlače,
 • dbá, aby námety a dobré skúsenosti uverejnené v tlači boli uplatňované v činnosti DHZ,
 • stará sa o dopisovateľov; zabezpečuje, aby do požiarnickej a inej tlače boli zasielané články o práci DHZ.

Okrem uvedených funkcii môžu byť vo výbore DHZ podľa potreby schválené aj iné funkcie a členovia poverení úlohami.

DHZ je základnou organizačnou jednotkou organizačnej štruktúry DPO SR. Svoju činnosť rozvíja v súlade so Stanovami DPO SR a Zákonom o ochrane pred požiarmi, Zákonom o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväznými predpismi. Ustanovuje sa v obciach a u právnických osôb. DHZ napomáha vytvárať pre dobrovoľnú hasičskú jednotku v súčinnosti s orgánmi obce a právnickej osoby personálne, organizačné, technické a materiálne podmienky. Z poverenia orgánov obce alebo právnickej osoby plní úlohy dobrovoľného hasičského zboru obce (ďalej len DHZO), prípadne funkciu DHZ (dobrovoľný hasičský zbor) právnickej osoby. Pokiaľ DHZ toto poverenie má, riadi sa vo svojej činnosti zákonnými ustanoveniami o požiarnej ochrane.

 

Zloženie výboru DHZ:

 • Predseda
 • Tajomník
 • Veliteľ
 • Preventivár
 • Hospodár /Pokladník/
 • Strojník
 • Referent mládeže
 • Ďalší členovia podľa návrhu a potreby DHZ

 

Deľba práce funkcionárov vo výbore Dobrovoľného hasičského zboru

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03  Bratislava02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top