obchod 2

Činnosť

Snem je najvyšším orgánom DPO SR medzi dvoma RVZ a každá okresná organizácia má v ňom svojho delegovaného zástupcu s možnosťou jeho zastúpenia iným funkcionárom OV DPO. Tento sa pri prezentácii preukazuje delegačkou vydanou Snemom DPO SR. Schádza sa najmenej 2 krát v roku a zvoláva ho prezídium. Ak nie je uznášaniaschopné, má toto právo prezident spolu s generálnym sekretárom. Snem pre zabezpečenie svojej činnosti zriaďuje pomocné orgány a komisie a to najmä: republikový výcvikový štáb (RVŠ), republikovú preventívno-výchovnú komisiu (RPVK), republikovú komisiu mládeže (RKM), republikovú organizačno-právnu komisiu (ROPK), republikovú komisiu histórie (RKH), republikovú ekonomickú komisiu (REK), republikovú komisiu pre masmédia (RKMasM), prípadne ďalšie komisie podľa zváženia ich potreby. Prerokúva a schvaľuje vnútroorganizačné dokumenty, schvaľuje kľúč pre voľbu delegátov na RVZ, zvoláva rokovanie RVZ, prerokúva a schvaľuje rozpočet. Zriaďuje alebo ruší vzdelávacie zariadenie DPO SR, schvaľuje jeho štatút a veliteľa. Usmerňuje odbornú prípravu, výcvik a výchovu obyvateľstva k PO. Zriaďuje a spravuje vlastné účelové zariadenia. Snem je oprávnený na základe splnomocnenia RVZ prerokúvať a schvaľovať nevyhnutné zmeny v stanovách a personálne zmeny v republikových orgánoch. Informácie o výsledkoch rokovania zverejňujú požiarnickom časopise Požiarnik

 

pdf1 Správa o činnosti Prezídia DPO SR, predložená na 2. zasadnutí Snemu DPO SR dňa 11.11.2017

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03, Bratislava02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top