obchod 2

          Snem DPO SR je najvyšším orgánom DPO SR medzi dvoma RVZ DPO SR. Snem DPO SR sa schádza najmenej 2-krát v roku a zvoláva ho Prezídium DPO SR. Ak Prezídium DPO SR nie je uznášaniaschopné, má toto právo prezident DPO SR spolu s generálnym sekretárom DPO SR.

          Snem DPO SR je zvolaný aj vtedy, ak o jeho zvolanie požiada nadpolovičná väčšina členov Snemu DPO SR s udaním dôvodu.

          Každá ÚzO DPO SR je zastúpená v Sneme DPO SR prostredníctvom svojho člena Snemu DPO SR, potvrdeného RVZ DPO SR. Okrem zástupcov ÚzO DPO SR sa členmi Snemu DPO SR z titulu svojej funkcie stávajú prezident DPO SR, generálny sekretár DPO SR, kooptovaní zástupcovia MV SR. Prezident DPO SR je z titulu svojej funkcie predsedajúcim Snemu DPO SR.

          Prvé zasadnutie Snemu DPO SR po RVZ DPO SR potvrdzuje z členov Prezídia DPO SR viceprezidenta DPO SR.

        Snem DPO SR prerokováva a schvaľuje Stanovy DPO SR, ich zmeny a doplnky, prerokováva a schvaľuje Rokovací a volebný poriadok DPO SR, prerokováva a schvaľuje vnútroorganizačné dokumenty a zmeny v nich, schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení (ročnú účtovnú uzávierku), schvaľuje kľúč pre voľbu delegátov na RVZ DPO SR a VZ ÚzO DPO SR, zvoláva rokovanie RVZ DPO SR, prerokováva návrh rozpočtu na ďalšie obdobie, usmerňuje odbornú prípravu, výcvik a výchovu obyvateľstva k ochrane pred požiarmi, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami, zriaďuje a ruší vlastné vzdelávacie a účelové zariadenia, schvaľuje štatút vlastných vzdelávacích a účelových zariadení.

         Snem DPO SR je oprávnený prerokúvať a schvaľovať nevyhnutné personálne zmeny v ústredných orgánoch. Informácie o výsledkoch rokovania zverejňujú časopis Požiarnik a internetová stránka DPO SR. Nezodpovedané otázky a pripomienky členov Snemu DPO SR zodpovie Prezídium DPO SR všetkým členom Snemu DPO SR písomne alebo elektronicky (e-mailom) do 90 dní.

         Snem DPO SR je oprávnený odvolať prezidenta DPO SR a generálneho sekretára DPO SR, voliť prezidenta DPO SR a generálneho sekretára DPO SR na skrátené funkčné obdobie do nasledujúceho RVZ DPO SR, kooptovať nových členov do Snemu DPO SR, Prezídia DPO SR a RKaRK DPO SR. Rokovania Snemu DPO SR sa s hlasom poradným zúčastňuje predseda RKaRK DPO SR. V prípade jeho neúčasti, ním poverený člen RKaRK DPO SR.

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03  Bratislava02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top