obchod 2

Tlačivá spustiteľné v programe Microsoft office

Zúčtovanie dotácie pre DHZO r. 2018.doc (NOVÉ)

Správa o zásahu.xml
Zloženie výboru DHZ.xml
Prihláška za člena.rtf
Evidencia dochádzky.xls
Ekonomické tlačivá .xls 
Návrh na udelenie medaily "Za spoluprácu" .doc
Prihláška na získanie OO Vedúci hasičskej mládeže .doc
Návrh na povýšenie .doc
Návrh na udelenie vyznamenaní DPO SR .rtf
Návrh na udelenie titulu Zaslúžilý člen DPO SR .rtf
Prihláška na získanie OO Rozhodca DPO SR .rtf
Prihláška na získanie OO Hasič ... stupňa .rtf
Zberný doklad .xls 
Cestovný príkaz .rtf
Cestovný príkaz 2 .xls
Žiadosť o pridelenie identifikátora pre DHZ .doc 
Prihláška na dvojročné diaľkové štúdium v Odbornej škole DPO Martin  (2016 - 2018) .rtf
Bodovací záznam okresné kolá Plameň 
Bodovací záznam krajského kolá Plameň
Prihláška na Plameň 

Prihláška na získanie odznaku odbornosti Preventivár PO obce .doc

Prihláška ZOP
Prihláška na overenie odbornej spôsobilosti 

 

 

Formulár „Vyhodnotenie podujatia – písomná správa“

Formulár „Vyhodnotenie podujatia – písomná správa“ bol spracovaný na základe požiadavky pre jednotné hodnotenie podujatí organizovaných Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky.

Cieľom zaradenia tohto formulára do dokumentácie DPO SR je kvalitatívne vyhodnotenie činností v jednotlivých regiónoch. Toto vyhodnotenie bude nasmerované do dvoch základných oblastí:

    • metodická pomoc a podpora pri organizácii jednotlivých podujatí,
    • pri periodických akciách ako podklad pre kalendár podujatí organizovaných jednotlivými zložkami DPO SR.

Metodika práce z formulárom

Formulár „Vyhodnotenie podujatia – písomná správa“ je prednostne určený pre členov snemu.
Člen snemu, na základe svojho rozhodnutie vyberá podujatie, ktoré prostredníctvo formulára vyhodnotí. Po vyplnení formulára prekonzultuje závery hodnotenia s usporiadateľom podujatia.

Formulár sa spracováva v dvoch výtlačkoch, s podpisom hodnotiaceho a usporiadateľa.
Výtlačok číslo 1 zostáva usporiadateľovi, výtlačok číslo 2 sa odosiela na sekretariát DPO SR. Výtlačok číslo 1 môže spracovateľ usporiadateľovi odovzdať ihneď po skončení podujatia, alebo môže uvedený výtlačok doručiť usporiadateľovi dodatočne. Výtlačok číslo 2 môže byť spracovaný v elektronickej podobe a odoslaný na sekretariát DPO SR prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu).
Rozbor výsledkov hodnotiacej činnosti bude pravidelne zaraďovaný do rokovania prezídia DPO SR a snemu.
Prezídium DPO SR odporúča využitie formulára pre všetky organizačné články DPO SR.

word icon 

Formulár - Vyhodnotenie podujatia

 

Go to top